Termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023 

Žiadosť na nový školský rok 2022/2023 sa podáva v čase od 1.5.2022 do 31.5.2022 buď poštou na adresu: Materská škola Dobšinského 2885/8, Nitra 949 01, alebo  e-mailom (msdobsinskeho@smsnitra.sk). Osobne je možné podať žiadosť v materskej škole v  dňoch od  3.5. a 4.5.2022 od 14.00 hod. do 16.30 hod.

                                  Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

 • zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022 má povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania
 • dieťa s trvalým pobytom v meste Nitra bude na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prednostne prijaté do spádovej materskej školy.

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra sú určené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta Nitry a jednotlivých materských škôl (príloha pod odkazom)

Informácia o materských školách v ktorých sú zabezpečené podmienky pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

v MŠ Nábrežie mládeže - samostatná trieda pre deti s mentálnym postihnutím

v MŠ Piaristická - samostatná trieda pre deti s poruchami zraku

v MŠ Párovská - pre deti s poruchami sluchu,

v MŠ Nedbalova - pre deti s diabetes

v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova- pre deti s celiakou je zabezpečené diétne stravovanie.

 • Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v deň zápisu v materskej škole Dobšinského 2885/8, Nitra 949 01, alebo si ho stiahne v prílohe (na samom spodku)

                Zápis do Materskej školy, Dobšinského 2885/8, Nitra na školský rok 2022/2023

Termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023 je 3.5. a 4.5.2022 od 14.00 hod. do 16.30 hod.

                                            Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa môže rodič podať:

 • 1.elektronickou formou, na e - mail:msdobsinskeho@smsnitra.sk
 • 2.poštou na adresu: Materská škola, Dobšinského 2885/8, Nitra 94901
 • kuriérom na adresu školy
 • 3. osobne a to dňa: 3.5. a 4.5. 2022 od 14.00. do 16.30. hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  K žiadosti predloží zákonný zástupca:
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, prípadne neočkovaní dieťaťa je potrebné priniesť spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy.
 • Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, bude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie;
 •                                                                                PRIJATIE DIEŤAŤA do MŠ

  Zákonný zástupca potrebuje žiadosť o prijatie, ktorá musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami (pokiaľ sú uvedení v rodnom liste), k žiadosti je potrebné pridať aj potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast, kde musí byť vyznačený údaj o zaočkovaní, respektíve nezaočkovaní dieťaťa. 

                                                                                   Kritéria prijímania:

  V zmysle školského zákona 245/2008 sa prednostne prijímajú :

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, to sú deti, ktoré do 31.8.2022 dosiahnu päť rokov a ktoré majú trvalý pobyt v spádovej oblasti pre MŠ Dobšinského 2885/8, Nitra.
  • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

                                                                               

                          Ostatné podmienky prijatia dieťaťa do MŠ Dobšinského 2885/8, Nitra

  V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ Dobšinského 2885/8, v Nitre, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od 1.9.2022 školského roku predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti :

  • ktoré nedovŕšia do 31.8.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022/2023 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas Centra poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej ulici
  • ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Dobšinského
  • ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné - nemá plienky, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu
  • ktoré majú bydlisko v lokalite MŠ Dobšinského
  • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity podľa veku

                                           Všeobecné podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy:

  • deti, ktoré majú zvládnuté kultúrno - hygienické návyky,
  • deti bez plienky,
  • deti, ktoré majú zvládnuté pýtanie sa a používanie toalety,
  • deti, ktoré vedia samostatne jesť lyžicou                                                                                                                             Spádová oblasť(ulice v Meste Nitra ) pre povinné predprimárne vzdelávanie teda pre deti, ktoré k 31.8.2022 dosiahnu vek päť rokov sú pre MŠ Dobšinského 2885/8, ulice:
   Astrová, Azalková, Bartókova, Bažantia, Bojnická, Brestová, Broskyňová, Buková, Burgundská, Černicová, Dobšinského, Dolnohorská, Dolnozoborská, Dražovská, Drozdí chodník, Dubová, Fialková, Gaštanová, Gladiolová, Havrania, Hlohová, Hornohorská, Hornozoborská, Hospodárska, Hraničná, Hroznová, Chatárska, Chmeľová dolina, Jahodová, Janského, Jaseňová, Jastrabia, Jazerná, Jelenecká, Kamenná, Kláštorská, Klinčeková, Kľúčovského, Kodályova, Komenského, Krivánska, Kyjevská, Ľaliová, Levanduľová, Malá kamenná, Malá podhájska, Malá strmá, Malinová, Mandlová, Margarétková, Martinská dolina, Metodova, Morušová, Moskovská, Muškátová, Nábrežie za hydrocentrálou, Nad baňou, Narcisová, Nécseyho, Nevädzová, Nitra, Oravská, Orechová, Orgovánová, Orlia, Oskorušová, Panská dolina, Pivonková, Platanová, Pod lesom, Pod Lupkou, Pod Zlatým brehom, Podhájska, Podhorská, Poľovnícka, Poniklecová, Pri jazierku, Prvosienková, Radová, Ratkošova, Rekreačná, Ríbezľová, Rosinského, Rovná, Ružová, Silvánska, Sirôtková, Skautská, Slávičie chodníky, Snežienková, Sojčia, Sokolia, Strmá, Studená, Sv. Beňadika, Svätoplukova, Svätourbanská, Šafranová, Tabaková, Tatarkova, Tichá, Tolstého, Topoľčianska, Tŕnistá, Turistická, Urbancova, Úzka, Vansovej, Veltlínska, Vendelínska, Veterinárska, Viničná, Vinohradnícka, Višňová, Vrania, Vyhliadková, Vysoká, Záhradkárska, Zvončeková, Žibrická. 
                                                                                                                          


                                                          PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ

Zákonný zástupca potrebuje žiadosť o prijatie, ktorá musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami (pokiaľ sú uvedení v rodnom liste), k žiadosti je potrebné pridať aj potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast, kde musí byť vyznačený údaj o zaočkovaní, respektíve nezaočkovaní dieťaťa. 

                                                                            Kritéria prijímania:

V zmysle školského zákona 245/2008 sa prednostne prijímajú :

 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, to sú deti, ktoré do 31.8.2022 dosiahnu päť rokov a ktoré majú trvalý pobyt v spádovej oblasti pre MŠ Dobšinského 2885/8, Nitra.
 • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

                                                                     

                           Ostatné podmienky prijatia dieťaťa do MŠ Dobšinského 2885/8, Nitra

  V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ Dobšinského 2885/8, v Nitre, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od 1.9.2022 školského roku predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti :

  • ktoré nedovŕšia do 31.8.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022/2023 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas Centra poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej ulici
  • ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Dobšinského
  • ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné - nemá plienky, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu
  • ktoré majú bydlisko v lokalite MŠ Dobšinského
  • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity podľa veku

                                   Všeobecné podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy:

 • deti, ktoré majú zvládnuté kultúrno - hygienické návyky,
 • deti bez plienky,
 • deti, ktoré majú zvládnuté pýtanie sa a používanie toalety,
 • deti, ktoré vedia samostatne jesť lyžicou