Základné prevádzkové podmienky materskej školy  sú upravené tak, aby boli dodržiavané protiepidemiologické opatrenia a odporúčania. Rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a budú podliehať pravidelnej aktualizácií v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. 

Naďalej je nutné dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia:

Ø dezinfekcia rúk

Naďalej zákonný zástupca dieťaťa odovzdá riadne vyplnené tlačivo (viď. nižšie) Písomné vyhlásenie o Bezinfekčnosti, ak je dieťa neprítomné v MŠ viac ako 5 kalendárnych dní.

Vstup do budovy školy, pokyny pre rodičov.

 

    Nosenie rúšok u detí počas pobytu  v materskej škole nie je povinné !!!

  • Zákonný zástupca dodržiava hygienicko-epidemiologické opatrenia.
  • Pri vstupe do šatne si rodič vydezinfikuje ruky skôr, ako otvorí skrinku dieťaťa.
  • Deti si do MŠ nemôžu nosiť hračky, mojkáčov, fľaše, vankúše ani nič okrem oblečenia a nesmú to mať ani v skrinke.
  • MŠ sa zamyká o 8:00 po tomto čase bude pustený do budovy iba rodič, ktorý deň vopred oznámi, že bol napr. u logopéda, zubára!!! Šatne sa zamykajú a dezinfikujú po odchode rodičov. Preto si prosím naplánujte cestu do MŠ s dostatočnou časovou rezervou (zápchy na ceste a pod.)
  • Učiteľky vykonávajú ráno ranný filter, pokiaľ dieťa neprejde ranným filtrom nebude môcť zostať v MŠ. Počas ranného filtra aj počas dňa sa budú u dieťaťa sledovať príznaky ochorenia dýchacích ciest okrem zvýšenej teploty - začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ.
  • Pokiaľ sa tieto príznaky vyskytnú počas dňa dieťa bude izolované v izolačnej miestnosti na prízemí v bloku C odkiaľ si ho bezodkladne rodič musí prísť zobrať.
  • Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov.  Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.
  • Ak dieťa nepríde do školy 5 po sebe nasledujúcich dní, príde 6. deň, rodič predkladá pri nástupe  Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. Pri minimálnych príznakoch počas troch dní nie je vždy potrebná návšteva lekára, mierne príznaky ustúpia spontánne a nie je potrebný zásah lekára.
  • Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.
  • Žiadam vás, aby ste rešpektovali pokyny učiteliek predovšetkým pri upozornení na príznaky ochorenia dieťaťa a nenosili choré deti do MŠ- ohrozujete tým nielen svoje, ale aj ostatné deti a personál.