Základné prevádzkové podmienky materskej školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 sú upravené tak, aby boli dodržiavané protiepidemiologické opatrenia a odporúčania. Rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a budú podliehať pravidelnej aktualizácií v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. 

Naďalej je nutné dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia:

Ø dezinfekcia rúk,

Ø dodržiavať 2m odstup

Ø vstup do budovy školy s respirátorom

Ø v šatni max. 1 rodič dve deti

Naďalej zákonný zástupca dieťaťa odovzdá riadne vyplnené tlačivo (viď. nižšie) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, s platnosťou od 17.8.2021, ak je dieťa neprítomné v MŠ viac ako tri dni.

Vstup do budovy školy, pokyny pre rodičov.

 

    Nosenie rúšok u detí počas pobytu  v materskej škole nie je povinné !!!

 • Do MŠ môžu chodiť iba deti, ktorým (alebo ich rodinným príslušníkom) nebola nariadená karanténa.
 • Zákonný zástupca dodržiava hygienicko-epidemiologické opatrenia.
 • Je potrebné dodržiavať R-O-R (rúško, odstup, ruky).
 • V interiéri MŠ sa pohybuje s prekrytými dýchacími cestami, deti rúška nenosia ani v interiéri.
 • Dieťa musí mať rúško v uzatvorenom vrecku v skrinke.
 • Pri vstupe do šatne si rodič vydezinfikuje ruky skôr, ako otvorí skrinku dieťaťa.
 • V šatni môžu byť najviac 2 rodičia, ostatní čakajú vonku.
 • Rodičia rešpektujú piktogramy na dverách šatní.
 • Do MŠ môže vodiť a vyzdvihovať deti IBA JEDEN zákonný zástupca, prípadne ním poverená osoba.
 • V interiéri aj exteriéri sa zdržiava minimálny čas - 10 min. nevyhnutný na odovzdanie a prevzatie dieťaťa.
 • Deti si do MŠ nemôžu nosiť hračky, mojkáčov, fľaše, vankúše ani nič okrem oblečenia a nesmú to mať ani v skrinke.
 • MŠ sa zamyká o 8:00 po tomto čase bude pustený do budovy iba rodič, ktorý deň vopred oznámi, že bol napr. u logopéda, zubára!!! Šatne sa zamykajú a dezinfikujú po odchode rodičov. Preto si prosím naplánujte cestu do MŠ s dostatočnou časovou rezervou (zápchy na ceste a pod.)
 • Učiteľky vykonávajú ráno ranný filter, pokiaľ dieťa neprejde ranným filtrom nebude môcť zostať v MŠ. Počas ranného filtra aj počas dňa sa budú u dieťaťa sledovať príznaky ochorenia dýchacích ciest okrem zvýšenej teploty - začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ.
 • Pokiaľ sa tieto príznaky vyskytnú počas dňa dieťa bude izolované v izolačnej miestnosti na prízemí v bloku C odkiaľ si ho bezodkladne rodič musí prísť zobrať.
 • Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov.  Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.
 • Ak dieťa nepríde do školy 3 po sebe nasledujúce dni, príde 4. deň, rodič predkladá pri nástupe  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané rodičom. Pri minimálnych príznakoch počas troch dní nie je vždy potrebná návšteva lekára, mierne príznaky ustúpia spontánne a nie je potrebný zásah lekára.
 • Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.
 • Pokiaľ sa u dieťaťa, alebo rodinného príslušníka vyskytlo podozrenie na Covid 19 musí zostať doma, informuje MŠ a riadi sa pokynmi lekára, prípadne RÚVZ. Rovnako je to aj pri pozitívnom teste.
 • V tomto školskom roku sa až do odvolania nebudú realizovať žiadne spoločné akcie a nebude ani rodičovské združenie.
 • Všetky informácie dostanete od triednych učiteliek.
 • Žiadam vás, aby ste rešpektovali pokyny učiteliek predovšetkým pri upozornení na príznaky ochorenia dieťaťa a nenosili choré deti do MŠ- ohrozujete tým nielen svoje, ale aj ostatné deti a personál.