Aktualizačné vzdelávanie v MŠ

Pedagogickí zamestnanci v školskom roku 2021/2022 absolvovali aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 odd. 1b)zákona NR SR č. 138/2019 a Vyhláškou 361/2019 o vzdelávaní v profesijnom rozvoji.                                            

Názov aktualizačného vzdelávania: Povinné predprimárne vzdelávanie – Sprievodca cieľmi a  obsahom.

Rozsah vzdelávania: 20 hodín

Aktualizačné vzdelávanie bolo schválené a lektorované riaditeľkou materskej školy.

Aktualizačné vzdelávanie bolo vyhodnotené dotazníkovou formou.

Pedagogickí zamestnanci získali potvrdenie o absolvovaní aktualizačného vzdelávania.

Pedagogickí zamestnanci v školskom roku 2022/2023 absolvovali aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 odd. 1b)zákona NR SR č. 138/2019 a Vyhláškou 361/2019 o vzdelávaní v profesijnom rozvoji.        

Názov aktualizačného vzdelávania: Postupnosť grafomotorických cvičení u detí predprimárneho vzdelávania

Rozsah vzdelávania: 20 hodín

Aktualizačné vzdelávanie bolo schválené a lektorované riaditeľkou materskej školy.

Aktualizačné vzdelávanie bolo vyhodnotené dotazníkovou formou.

Pedagogickí zamestnanci získali potvrdenie o absolvovaní aktualizačného vzdelávania.