DENNÝ PORIADOK MŠ

                                                             PREVÁDZKA MŠ: od 6.30 hod. do 16.30 hod. 

                                                               Príchod detí do MŠ je výlučne do 8.00 hod.

06.30 hod. - 8.00 hod.

Hry a činnosti podľa výberu detí.

08.15 hod. - do 09.00 hod.

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (desiata, hygiena).

09.00 hod. - 10.00 hod.

Výchovno-vzdelávacia činnosť, vzdelávacie aktivity.

10.00 hod - 11.15 hod.

Pobyt vonku.

11.15 hod. - 12.00 hod.

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (obed, hygiena).

12.00 hod. - 14.00 hod.

Odpočinok.

14.15 hod. - 15.00 hod.

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (olovrant, hygiena).

15.00 hod. - 16.30 hod.

Hry a činnosti podľa výberu detí, odchod detí domov.