Interné projekty materskej školy:

Ďakujeme rodičom z triedy č. 4 Ježkovia, ktorí nám ochotne pomohli a prispeli svojim pečivom pre zariadenie ZSS Promeritae Quieti sv. Svorada - Biskupstvo Nitra pod vedením riaditeľky Mgr. Janky Holečkovej s ktorou má naša trieda spoluprácu. Poďakovanie patrí rodinám : Pieseckej, Šnajdr, Pavlikovej, Okenkovej, Hornikovej, Vancelovej, Brezinovej, Glajzovej a Bullovej. 

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022                                                               Gratulujeme triede č. 3. Srnky za prezentáciu školy v súťaži Enviropátračka - Konzum, v ktorej sa trieda umiestnila na krásnom 2. mieste. dňa 18.12.2021

1. PODAJ MI RUKU A POĎ LESOM ...

Trieda č. 4 Ježkovia hostila všetky triedy materskej školy, ktoré pozvala na prechádzku lesom zameranú na plnenie cieľov z environmentálnej výchovy materskej školy, konkrétne: chôdza akupresúrnym chodníkom, deti mali možnosť vyskúšať si rôzne aktivity z prírodných materiálov a následne sa oboznamovali čím nám chutí, čím nám vonia a aký význam má  pre nás les.

2.  Keď si dá rande jablko s hruškou  (druhé pokračovanie minuloročného projektu), zameraný na podporu a konzumáciu slovenských domácich produktov (ovocie e zelenina). prezentácia projektu je vystavená v novom bloku časť C.

3. Interný environmentálny projekt školy nesie názov:  Adoptuj si svoj strom! Do projektu sa zapojila celá škola. Každá trieda si vybrala na dvore školy svoj strom, ktorý si adoptovala. Počas roka budú deti sledovať, pozorovať, ako sa strom mení v každom ročnom období, aké rastliny a živočíchy žijú v okolí. Údaje sa budú zaznamenávať do pozorovacích hárkov. Prostredníctvom projektu budeme rozvíjať tieto zručnosti:

- byť tvoriví, aktívni a zvedaví

- kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor

- spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne

Uvedené zručnosti budeme rozvíjať počas celého obdobia s cieľom ochrany prírodného prostredia. 

4. Náš interný projekt sme nazvali: Ak pôjdete do lesa... 

Prineste si z lesa do škôlky, domov šišku. Vložte šišku do nádoby, pohára s trochou zeme, aby šiška vyčnievala. Denne šišku polejte len trochou vody, aby sme jej nespôsobili hnilobu. Po krátkej dobe v procese denného pozorovania, objavíte malý strom. Gratulujeme Vám, práve ste zahájili produkciu kyslíka v škôlke, doma a máte kúsok vlastného lesa.

5. Interný environmentálny projekt: Zasaďte sa medzi nás - Strom života

Stromáčik - pôjde o mesačné plnenie cieľov environmentálnej výchovy celej školy.V deťoch bude prebúdzať chuť bádať a spoznávať svet okolo seba.

Výstupy projektov: strom života sa venuje témam environmentálnym, bádateľsky orientovanou výchovno-vzdelávacou činnosťou spojenú s aktívnym pohybom na čerstvom vzduchu.


6. INTERNÝ PROJEKT MŠ: Zbierame so  Šmudlom použité batérie 

Cieľom projektu je vzdelávať deti v oblasti správneho triedenia odpadov, so zreteľom na použité batérie a viesť ich k správnym návykom pri nakladaní s komunálnymi odpadmi. MŠ dostane plastové zberné nádoby, plagáty na nástenku školy, letáčiky pre deti a rodičov a papierové krabičky B - boxy, ktoré sú určené na zber batérií v domácnosti pre deti a rodičov. 

7. PROJEKT: KOZMO A JEHO DOBRODRUŽSTVÁ

Preventívny program zameraný na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a ostatným prejavom intolerancie. 

8. interný projekt: PRIATEĽSTVO S AFRIKOU  (pripravujeme v školskom roku 2021/2022)

Zmyslom multikultúrnej výchovy je pripravovať deti pre pochopenie, že svet a zvlášť ľudský svet je rozmanitý. Ciele projektu: "Priateľstvo s Afrikou"

- Spoznať hodnoty a porovnávať život detí z tretieho sveta.

- Sprostredkovať deťom životné hodnoty ako je priateľstvo, tolerancia, ohľaduplnosť a akceptácia odlišnosti v Afrike.

- Uvedomiť si hodnotu potravy a neplytvať nimi.

- Triediť a recyklovať odpad do určených nádob.

- Uvedomiť si význam a hodnotu vody pre človeka, živočíchov a rastliny.