Interné projekty materskej školy:

1. Interný projekt: Evička nám ochorela. Projekt je zameraný na zveľaďovanie detského zdravia a psychiky. V rámci projektu a prostredníctvom tematických okruhov vedieme deti, aby zamerali svoju pozornosť na vlastné zdravie, možnosti prevencie a na prvú pomoc, pri drobných zraneniach. V deťoch sa hravou formou odbúrava strach, panika z lekára a z krvi.


2. Interný environmentálny projekt školy nesie názov:  Adoptuj si svoj strom! Do projektu sa zapojila celá škola. Každá trieda si vybrala na dvore školy svoj strom, ktorý si adoptovala. Počas roka budú deti sledovať, pozorovať, ako sa strom mení v každom ročnom období, aké rastliny a živočíchy žijú v okolí. Údaje sa budú zaznamenávať do pozorovacích hárkov. Prostredníctvom projektu budeme rozvíjať tieto zručnosti:

- byť tvoriví, aktívni a zvedaví

- kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor

- spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne

Uvedené zručnosti budeme rozvíjať počas celého obdobia s cieľom ochrany prírodného prostredia. 

3. Náš interný projekt sme nazvali: Ak pôjdete do lesa... 

Prineste si z lesa do škôlky, domov šišku. Vložte šišku do nádoby, pohára s trochou zeme, aby šiška vyčnievala. Denne šišku polejte len trochou vody, aby sme jej nespôsobili hnilobu. Po krátkej dobe v procese denného pozorovania, objavíte malý strom. Gratulujeme Vám, práve ste zahájili produkciu kyslíka v škôlke, doma a máte kúsok vlastného lesa.

4. Interný environmentálny projekt: Zasaďte sa medzi nás - Strom života

Stromáčik - pôjde o mesačné plnenie cieľov environmentálnej výchovy celej školy.V deťoch bude prebúdzať chuť bádať a spoznávať svet okolo seba.

Výstupy projektov: strom života sa venuje témam environmentálnym, bádateľsky orientovanou výchovno-vzdelávacou činnosťou spojenú s aktívnym pohybom na čerstvom vzduchu.


5.  INTERNÝ PROJEKT  MŠ: PÚŤ JABLKA

  • Cieľom projektu je vštepiť deťom už v tomto veku myšlienku,ako podporiť slovenský trh kúpou slovenských výrobkov. Našim cieľom je poukázať na to, akú dlhú cestu (púť) musí napríklad také jablko prejsť pokiaľ sa z ďalekých krajín dostane k nám na Slovensko (na stôl).  Tým pádom ovocie, ktoré je dovážane stráca na kvalite a vzhľade, chuti. Preto chceme výlučne podporiť náš trh. Do projektu sa zapojila každá trieda, ktorej úlohou bolo aj spoločne za danú triedu si tvorivo, kreatívne vyzdobiť jablko. Výstavku pre rodičov a deti sme pripravili v chodbe školy. Každá trieda si pripravila projekt o jabĺčku, ktoré pochádza z rôznych krajín a zakúpila si ho aj podľa pôvodu jablka v obchodnom reťazci.

6. INTERNÝ PROJEKT MŠ: Zbierame so  Šmudlom použité batérie 

Cieľom projektu je vzdelávať deti v oblasti správneho triedenia odpadov, so zreteľom na použité batérie a viesť ich k správnym návykom pri nakladaní s komunálnymi odpadmi. MŠ dostane plastové zberné nádoby, plagáty na nástenku školy, letáčiky pre deti a rodičov a papierové krabičky B - boxy, ktoré sú určené na zber batérií v domácnosti pre deti a rodičov. 

7. PROJEKT: KOZMO A JEHO DOBRODRUŽSTVÁ

Preventívny program zameraný na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a ostatným prejavom intolerancie. 

8. INTERNÝ PROJEKT MŠ: OD KAPUSTY CHLAP JE MOCNÝ .....

Cieľ projektu je smerovaný na podporu rozvoja imunity u detí a dospelých. Konzumáciou tejto zeleniny budeme podporovať propagáciu nákupu slovenských výrobkov.

Aktivity plánované s deťmi na pôde školy:

Príprava a konzumácia čerstvých studených a teplých pokrmov.

Príprava fermentovanej zeleniny (rýchly proces kvasenia zeleniny), je aktuálne veľmi užitočná, pretože obsahuje prospešné baktérie a vitamíny - B12.

Plniť budeme ciele zo vzdelávacej oblasti: Človek a svet práce - Ako vzniká produkt.

(pozorovanie procesu kvasenia zeleniny - zážitkové učenie)

9. interný projekt: SLOVENSKO JE MOJA VLASŤ

Na pôde MŠ sa uskutočnil interný projekt o Slovensku s bohatými aktivitami a akciami pre deti. Súčasťou projektu bola aj aktuálna výzdoba k téme. Ďakujem všetkým pani učiteľkám za excelentnú prípravu projektu, ktorý s láskou prezentovali našim deťom.


10. interný projekt : DEŇ ZEME

Deň Zeme je venovaný našej Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie v ktorom žijeme a preto nám záleží na čistote a poriadku nášho okolia. Deti prostredníctvom rôznych aktivít spoznávali našu Zem - rozprávali o prírode, rastlinkách, zvieratkách, overili si svoje schopnosti pri triedení odpadu, spoločnými silami vytvorili plagát našej Zeme. Vyjadrili svoj postoj ako sa správať k prírode. Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať sa o ňu a tak zveľaďovať životné prostredie. Deň Zeme v materskej škole bol dňom veselej nálady, rôznych hier a pracovných aktivít.

11. interný projekt: PRIATEĽSTVO S AFRIKOU  (pripravujeme v školskom roku 2021/2022)

Zmyslom multikultúrnej výchovy je pripravovať deti pre pochopenie, že svet a zvlášť ľudský svet je rozmanitý. Ciele projektu: "Priateľstvo s Afrikou"

- Spoznať hodnoty a porovnávať život detí z tretieho sveta.

- Sprostredkovať deťom životné hodnoty ako je priateľstvo, tolerancia, ohľaduplnosť a akceptácia odlišnosti v Afrike.

- Uvedomiť si hodnotu potravy a neplytvať nimi.

- Triediť a recyklovať odpad do určených nádob.

- Uvedomiť si význam a hodnotu vody pre človeka, živočíchov a rastliny.