DÔLEŽITÝ OZNAM PRE RODIČOV

KONTAKT MŠ DOBŠINSKÉHO: 037/733 6014

POZOR ZMENA ČÍSLA: KONTAKT ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ: 037/733 6013

E-mail: msdobsinskehonitra@gmail.com

Web stránka: www.msdobsinskehonitra.sk


Materská škola Dobšinského je otvorená od 6.30 hod. do 16.30 hod. Deti sa prijímajú do MŠ od 6.30 hod. do 8.00 hod. Žiadame Vás, aby ste dodržiavali príchod detí do MŠ, nakoľko sa budova školy o 8.00 hod. uzatvára z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu riadnej dezinfekcie priestorov a chodieb školy. Neskorými príchodmi do MŠ porušujete Školský poriadok a narúšate denný poriadok školy.

NOVINKA !!! Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8/2019 ( v znení dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6) o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno - vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry (stiahnuť link nižšie)

                                                                       Mesačný poplatok za MŠ

 Poplatok sa uhrádza vždy do 10. dňa v mesiaci.  Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje:

Dieťa s celodennou  a poldennou výchovou a vzdelávaním ....... 30 Eur

V prípade súrodencov:

1. staršie dieťa .......... 30 Eur

každé ďalšie dieťa súrodenec ........ 25 Eur

Ak je starší súrodenec  "predškolák " v poslednom ročníku predprimárneho vzdelávania, naďalej poplatok neuhrádza a počíta sa ako prvé dieťa čiže, za ďalšie dieťa mladšieho súrodenca uhrádzate 25 Eur.

Na toto číslo účtu SK17 0900 0000 0051 6204 8309 budete posielať poplatok za pobyt deti v MŠ.

Povinne do poznámky rodič napíše MENO DIEŤAŤA!!

Variabilný symbol bude rodičovi pridelený MŠ !!

Pokiaľ zákonný zástupca dieťa neuhradí včas mesačný príspevok za dieťa, bude po písomnom upozornení riaditeľkou školy, dieťa vylúčené.

V materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa :

  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin

c) pomernú časť príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.

Zákonný zástupca nemusí nosiť potvrdenie o zaplatení. Potvrdenie o zaplatení môže riaditeľka vyžiadať len v prípade, ak nevidí pri kontrole poplatok na účte. 

Vložte svoj text