STRAVOVANIE V MŠ, PLATBY

                                                                               Vložte svoj text

STRAVOVANIE V MŠ - PLATBY - KONTAKT  - ODHLÁSENIE ZO STRAVY: 037/733 60 13

 Školské jedálne a výdajné školské jedálne pri základných a materských školách

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Nitra, poskytuje stravovanie podľa odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo slovenskej republiky, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie a finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre:

a) deti materských škôl,

b) žiakov základných škôl,

c) zamestnancov škôl a školských zariadení,

d) iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Podmienky a spôsob úhrady za stravovanie, režijné náklady a dotácie v školskej jedálni pri materských školách a základných školách

Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vopred, vo výške uvedenej na dve desatinné miesta a to:

- bezhotovostným bankovým prevodom

- poštovou poukážkou

Platný doklad o zaplatení úhrady príspevku na nákup potravín je zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka povinný predložiť vedúcej jedálne na požiadanie.

Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred, najneskôr do 14.00 hodiny. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a podobne. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

Ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období.

Žiaka alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.

Príspevok na režijné náklady sa uhrádza vopred, spolu s nákladmi na nákup potravín. Príspevok na úhradu režijných nákladov sa pripočíta k sume vypočítanej za náklady na potraviny.

Podmienky použitia príspevku na režijné náklady:

Príspevok zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady sa použije najmä na nákup materiálno technického vybavenia a údržby toho zariadenia školského stravovania pri ZŠ, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry, kde má zákonný zástupca žiaka.

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa MŠ na režijné náklady sa použije najmä na nákup materiálno technického vybavenia a údržby podľa požiadaviek jednotlivých ZŠS pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

Zriaďovateľ určil na prípravu diétnej stravy ZŠS pri ZŠ Krčméryho 2, Nitra s rozvozom na:

a) ZŠS pri ZŠ Beethovenova 11, Nitra - pre žiakov ZŠ a MŠ

b) ZŠS pri ZŠ Topoľová 8, Nitra - pre žiakov ZŠ a MŠ

V školskej jedálni pri ZŠ Krčméryho 2, Nitra sa pripravujú diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (šetriaca diéta, bezlepková diéta alebo diabetická diéta) podľa materiálno - spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Základnou podmienkou pre začatie prípravy diétnej stravy je minimálny počet stravníkov pre každý druh diéty ( šetriaca, bezlepková a diabetická), ktorý zriaďovateľ určuje na počet 5 stravníkov na každý druh diéty. Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré deti a žiaci sú odkázaní na iný typ diéty, zostáva naďalej v platnosti možnosť nosiť si diétne jedlo do všetkých školských jedální na ohriatie.

ZŠS pri ZŠ Krčméryho môže zabezpečiť prípravu diétnej stravy aj pre stravníkov mimo bodu 1.2 písm. a), b), pričom v danom prípade je rozvoz stravy zabezpečený individuálne na základe dohody ZŠS a zákonného zástupcu stravníka.

Materská škola Dobšinského má zriadenú vlastnú kuchyňu, zariadenie školského stravovania.

Zákonný zástupca každého dieťaťa (aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni pri:

- materskej škole paušálne čiastkou 2,50 Eur mesačne

- základnej škole paušálne čiastkou 5,00 Eur mesačne

Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa alebo žiaka:

- ktorý sa neodstravoval ani jediný deň v mesiaci

- ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

 NOVINKA!!!!!!  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8/2019 ( v znení dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6) o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno - vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry