VITAJTE NA STRÁNKE                                                                       MŠ DOBŠINSKÉHO            Dôležitý oznam pre osoby   vstupujúce do objektu školy z dňa 26.11.2021. na základe rozhodnutia ministra školstva so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou s ochorenim COVID- 19. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať znakom ochorenia COVID- 19 (únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata chuti a čuchu, kašel, bolesti brucha, zvracanie, hnačka) ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, vrátane víkendov a sviatkov rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa. Na základe rozhodnutia RUVZ od 25.11. 2021. do 4.12. 2021  vrátane, má trieda č. 2. Zajačiky prerušenú prevádzku z dôvodu pozitívne testovaného dieťaťa v triede. Prosíme rodičov, aby dodržiavali podmienky karantény.      Materská škola sa nachádza v oranžovej fáze, čo predstavuje stav, kedy je v škole minimálne jeden potvrdený prípad na COVID 19.
                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Prosíme všetkých rodičov, aby naďalej dodržiavali všetky opatrenia:                    Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.                                   Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast.                                                                                                         V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže s Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti podpísaným zákonným zástupcom.                                                     Naďalej je nutné dodržiavať všetky opatrenia:  dezinfekcia rúk,  dodržiavať 2 m odstup, vstup s respirátorom,  v šatni dodržiavať 10 minútový časový interval, dieťa má rúško v skrinke, počas pobytu v materskej škole rúško nemá .                                

Ak je dieťa neprítomné v MŠ viac ako tri dni (vrátane víkendu), zákonný zástupca dieťaťa odovzdá triednej učiteľke vyplnené tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.  Tlačivo si môžete stiahnuť  v sekcii (horná lišta)Pokyny pre rodičov COVID - 19.

Dňa 24.6.2021 RTVS natáčala v MŠ v triede č. 4 detskú reláciu Fidlibum. Fotogaléria z natáčania viď. nižšie . 

Vianočné trhy sa konali v materskej škole od 7.12. do 18.12.2020

                                                          Ďakujeme všetkým za spoluprácu.

POŠTA Z POĽSKA PRE DETI Z MŠ DOBŠINSKÉHO

                                           ĎAKUJEME


Akcia v mesiaci december: Vianočné pohľadnice z MŠ do Poľska.

Naša materská škola sa rozhodla nadviazať spoluprácu s MŠ v Poľsku. Deti z našej školy a z každej triedy vyrobili pohľadnice k Vianociam, ktoré budú zaslané do MŠ v Poľsku pre nových kamarátov, škôlkárov. Po vzájomnej dohode, budú aj našim deťom zaslané pohľadnice, pozdravy k Vianociam z Poľska. V budúcnosti plánujeme naďalej v spolupráci intenzívne pokračovať a dozvedieť sa niečo viac o fungovaní MŠ v Poľsku. 

Mikuláš v našej škôlke.... 

Fotografie z Mikuláša z jednotlivých tried, nájdete v sekcii Aktivity tried.