Pokyny pre rodičov

                                             VITAJTE NA STRÁNKE                                                                                            Materskej  školy   Dobšinského Nitra                                                             Materská škola sa otvára  od 6.30 hod. do 8.00 hod. Žiadame rodičov, aby dodržali príchod detí do školy, nakoľko sa škola už o 8.00 hod. z bezpečnostných a z hygienických dôvodov zatvára. Svojím neskorým príchodom nielen narúšate chod školy, ale zároveň porušujete Školský poriadok školy.                                     Plán : adaptačný program pre deti                                                                                                                                                                                                                       Pre pokojný prechod dieťaťa z rodinného prostredia a plynulé zaradenie do MŠ je potrebné: - prijať dieťa s úsmevom, radosťou a plnou pozornosťou učiteľky - vytvoriť pokojnú atmosféru MŠ a jej zamestnancov - pedagogickým majstrovstvom a individuálnym prístupom učiteľky poskytnúť radosť a uspokojenie vstupom a pobytom v MŠ a získať si dôveru - v rozhovoroch so zákonným zástupcom dieťaťa získať informácie o individuálnych osobitostiach dieťaťa, jeho zdravotnom stave, čase a priebehu spánku.                                                                                                                I. prvá časť adaptácie: Počas adaptačného pobytu by rodič mal dieťatku pokojne vysvetliť, kde dieťatko zanáša, na akú dlhú dobu, kto ho zo zariadenia vyzdvihne... Nevyhrážame sa dieťatku s pobytom v škole. Dieťatko musí cítiť z rodičov pokoj, úsmev a vzájomnú dôveru pri odovzdávaní detí do rúk pani učiteľkám. Zbytočne nepredlžujeme odlúčenie dieťatka v šatni od rodičov, ale naopak ho odovzdáme pani učiteľke s úsmevom do triedy, ktorá si vždy deti utíši v prípade potreby. Rodič musí absolútne dôverovať pani učiteľke.                                                                                          II. časť adaptácie: Dieťa je v škole bez zákonného zástupcu dieťaťa do 10.00 hod. alebo dopoludnia. Dieťa je pri príchode potrebné od seba odpútať a odlúčiť sa od neho na minimálny čas. Dieťa sa oboznamuje s kolektívom detí, s denným režimom, kultúrno-hygienickými návykmi, pobytom vonku. Získava návyky kolektívneho správania, učí sa sebaobsluhe v prostredí školy. V tomto období je potrebné rešpektovať dieťa, jeho potreby, túžby a vedieť ho plne uspokojiť. Pri ľahšom adaptačnom programe sa veľmi osvedčuje, ak si dieťa z domu prináša jeho najmilšiu hračku, ktorú pani učiteľka rešpektuje.                                                                                  III. časť adaptácie: Dieťa zostáva počas celého dňa v škole aj počas odpočinku. V tomto prípade rodič ihneď po odpočinku prichádza pre dieťa, postupne predlžuje čas adaptácie. Ak dieťa nevie prijať život v škole, je potrebné po konzultácii s rodičmi prerušiť jeho dochádzku na nejaký čas, prípadne odložiť dochádzku na ďalší rok.
                                                                                                                                                                                         
     VSTUP DO ZARIADENIA ŠKOLY                                                         Vstup do zariadenia školy je už bez nutnosti rúška, alebo respirátora. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia  (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní  rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti“. Tlačivo bezinfekčnosť nájdete v sekcii Pokyny pre rodičov COVID - 19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dňa 24.6.2021 RTVS natáčala v MŠ v triede č. 4 detskú reláciu Fidlibum. Fotogaléria z natáčania viď. nižšie . 

Vianočné trhy sa konali v materskej škole aj tento rok

                                                          Ďakujeme všetkým za spoluprácu.

POŠTA Z POĽSKA PRE DETI Z MŠ DOBŠINSKÉHO

                                           ĎAKUJEME


Akcia v mesiaci december: Vianočné pohľadnice z MŠ do Poľska.

Naša materská škola sa rozhodla nadviazať spoluprácu s MŠ v Poľsku. Deti z našej školy a z každej triedy vyrobili pohľadnice k Vianociam, ktoré budú zaslané do MŠ v Poľsku pre nových kamarátov, škôlkárov. Po vzájomnej dohode, budú aj našim deťom zaslané pohľadnice, pozdravy k Vianociam z Poľska. V budúcnosti plánujeme naďalej v spolupráci intenzívne pokračovať a dozvedieť sa niečo viac o fungovaní MŠ v Poľsku. 

Mikuláš v našej škôlke.... 

Fotografie z Mikuláša z jednotlivých tried, nájdete v sekcii Aktivity tried.

Pokyny pre rodičov